گالری تصاویر
پس باکس Pass Box در اتاق های تمیز پس باکس برای جا به جایی مواد ما بین دو فضا که عموماً اختلاف کلاس دارند استفاده می شود. می توان گفت پس باکس برای جا به جایی متریال از یک فضا با کلاس بالاتر به فضا با کلاس پایین تر و برعکس می باشد. پس باکس ها هنگام جا به جایی متریال برای جلوگیری از ورود هوا از یک فضا به فضای دیگر کمک می کنند. جنس آنها از stainless steel پوشانده شده با پودر می باشد. پس باکس به منظور کنترل آلودگی در زمان انتقال وسایل و تجهیزات به اتاق تمیز طراحی و ساخته میشود.