گلوباکس (گلاوباکس)یک ابزار آزمایشگاهی است که به طور معمول از یک محفظه شیشه ای ساخته می شود . و به کاربر اجازه کار با مواد سمی ،عوامل عفونت زا و در مواردی که مواد مورد استفاده با هوای اطراف واکنش می دهند ، را می دهد.

محفظه گلو باکس ، از گازهای بی اثر همچون نیتروژن و آرگون پر می شود. این دستگاه مجهز به دستکش هایی (دستکش گلاباکس) است ، که کاربر می تواند بدون تماس با مواد داخل محفظه با آن کار کند. جهت وارد یا خارج کردن مواد داخل گلوباکس محظه ای طراحی شده است. در ابتدا ، درب خارجی محفظه را باز نموده و ماده مورد نظر را در داخل محفظه قرار دهید. سپس هوای داخل محفظه تخلیه شده و هوای داخل آن با گاز بی اثر پر می شود. و در نهایت فرد می تواند ، درب داخلی گلاباکس آزمایشگاهی را باز کند و ماده مورد نظر را وارد دستگاه نمایید.